Poradnik

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do pochówku. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym tekstem.

Karta zgonu 

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, będzie to lekarz prowadzący oddział, na którym zmarły przebywał. Jeżeli zgon nastąpił w domu, należy wezwać:

- lekarza rodzinnego – w dni powszednie w godzinach pracy przychodni,
- lekarza pogotowia ratunkowego – po godzinie 18:00 i w dni wolne od pracy.

Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu, i jest podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Ponieważ jest to ważny dokument, warto go skserować. Jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ciało zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej. Po przeprowadzeniu sekcji, co może potrwać kilka dni, Zakład wystawi kartę zgonu na podstawie dokumentu tożsamości osoby zmarłej (zawierającego numer PESEL tj. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz po przedłożeniu zezwolenia prokuratury na odbiór zwłok. Szczegółowe warunki odbioru karty zgonu i odbioru zwłok oraz uiszczenia opłat za ich przechowanie ustalają poszczególne zakłady. Informacje na ten temat najlepiej uzyskać po dowiedzeniu się o konieczności przeprowadzenia sekcji zwłok.

Mając kartę zgonu, należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który przewiezie ciało do chłodni.

 

 urna

Akt zgonu

Akt sporządza Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć w oparciu o kartę zgonu wystawioną przez lekarza. Zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok jest potrzebne w przypadkach śmierci nagłej (np. wypadek) bez obecności lekarza (w domu) lub bez możliwości ustalenia przyczyny zgonu. Prokurator sporządza oddzielne pismo lub umieszcza stosowną adnotację w karcie zgonu. Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od śmierci. Gdy nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od śmierci.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

1. małżonek lub dzieci zmarłego,
2. najbliżsi krewni lub powinowaci,
3. osoby mieszkające w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5. administrator domu, w którym nastąpił zgon.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie – np. hospicjum, domy pomocy społecznej – do zgłoszenia zobowiązana jest placówka. Należy sprawdzić, czy obowiązek ten został wykonany. Do sporządzenia aktu zgonu można upoważnić zakład pogrzebowy. Oprócz karty zgonu do uzyskania aktu zgonu konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego zmarłego.

Na życzenie dowód osobisty zmarłego po unieważnieniu (odcięciu narożnika dokumentu) można zachować. W przypadku braku dowodu osobistego zmarłego osoba sporządzająca akt składa w USC stosowne oświadczenie zawierające dane zmarłego.

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania aktu zgonu potrzebne są:

- karta zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon,
- dowód osobisty osoby zmarłej, dotyczy to też sytuacji śmierci dziecka, któremu wyrobiony został już dowód osobisty,
- odpis aktu urodzenia (po śmierci dziecka, gdy nie posiada jeszcze dowodu osobistego).

Skrócony odpis aktu zgonu wydawany jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu – Oddzielny wniosek jest potrzebny jedynie przy ubieganiu się o kolejne odpisy w następnych dniach, a nie w chwili sporządzania aktu. Należy w nim podać, do czego jest nam potrzebny odpis oraz czy odbierzemy go w tym samym urzędzie, czy w innym, np. właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą – 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny. Odpisy zupełne potrzebne są jedynie na życzenie sądu, notariusza lub innego organu czy urzędu.